Algemene voorwaarden Workshops Onss Createlier
en aanvullende voorwaarden webshop Onss Createlier

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Onss Createlier afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen.
Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. Identiteit van de ondernemer

Onss Createlier
de Schakel 2
5341 CM  Oss
info@onsscreatelier.nl
KvK: 8017 2628

BTW-nummer: NL003402606B04

2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
(potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen en workshops.
2.2 Onss Createlier, maar ook alle derden die bij de uitvoering door Onss zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door de deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Onss.

3: Inschrijvingen
3.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
3.2 Onss Createlier behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
3.3 Na inschrijving ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
3.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 10 deelnemers per workshop. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
3.5 Als een workshop vol zit, kunt je Onss mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij jouw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.
3.6 Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

 1. Afmelden door de deelnemer
  4.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
  4.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen Onss geld kost.
  4.3 Afmelding voor een workshop:
  Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
  4.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
 2. Annulering/verplaatsing door Onss Createlier
  5.1 Onss Createlier is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
  5.2 Onss Createlier is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
  5.3 Onss Createlier is gerechtigd bij ziekte van de docent, deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
  5.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn (m.u.v. de workshops van Marja Spreeuw en Nicole Kruger, min. 2 deelnemers). Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

6: Betaling
6.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Onss Createlier.
6.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
6.3 Mocht je beschikken over een kortingscode, dan dient je deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

7: Klachten
7.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met Onss Createlier en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

8: Aansprakelijkheid
8.1 Onss Createlier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
8.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Onss Createlier is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

9: Geheimhouding
9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Onss Createlier toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
9.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding tot derden van alle informatie die zij van mede-cursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

10: Overig
10.1 Onss behoudt zich altijd het recht om de workshops/cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
10.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
10.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Aanvullende voorwaarden Webshop Onss Createlier

Producten/artikelen
Alle producten/artikelen zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. Desondanks zijn de bedragen en omschrijvingen onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen, door Onss of onze Artiest.

Prijzen
Alle genoemde bedragen, prijzen of kosten zijn in Euro’s (€), inclusief BTW en exclusief (eventuele) bezorgkosten.
De bezorgkosten zijn per order/factuurnummer. Je kunt deze bezorgkosten vinden in de eind-bestelling.

Leveringen
Door de aard van onze unieke, handgemaakte (kunst)stukken, verzenden wij niet alle artikelen die bij Onss te koop zijn. Wel kun je het artikel reserveren door een derde deel van de verkoopprijs te voldoen. Je kunt het artikel in overleg en tijdens openingstijden afhalen.
Artikelen die wel worden verzonden leveren wij na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk af.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht jouw bestelling te annuleren. Tenzij de overschrijding van de leveringstermijn dusdanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat je de overeenkomst in stand laat. Jouw bestelling wordt zorgvuldig en veilig verpakt.

Stukken in opdracht
Stukken in opdracht worden alleen tegen (aan)betaling van een derde van de verkoopprijs aangenomen.
Stukken in opdracht worden in overleg zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Desondanks kan een (kunst)stuk niet aan de verwachtingen van de klant voldoen. De klant is dan niet verplicht het stuk af te nemen;
In verband met gemaakte kosten door de artiest, geeft het teruggeven van de opdracht of het stuk je echter geen recht op terugbetaling van de aanbetaling. Indien redelijkerwijs aan te nemen is dat er (nog) geen kosten zijn gemaakt, kan tot terugbetaling worden overgegaan minus administratiekosten van 10 €.

Betalingsverkeer
Betaling van bestellingen of reserveringen vinden online met IDEAL plaats.

Garantie
Door de aard van onze unieke, handgemaakte stukken is retour zenden van artikelen in principe niet mogelijk.
Echter, wanneer er duidelijk aanwijsbare mankementen in onze aflevering zijn, zullen wij ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichting.


Voor overige vragen kun je contact opnemen met Onss Createlier.
Onze privacy policy voor de workshops en webshop vindt u hier.

 

Versie 1.0
Deze pagina is laatst aangepast op 22 augustus 2021.